icon__wave

Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Цей документ є офіційною публічною пропозицією (надалі за текстом – «Договір» або «Оферта») укласти Договір про надання послуг, за яким Виконавець ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ МОРЯКІВ-«АВАНТ», з однієї Сторони, та Замовник, який шляхом подання відповідної заявки виявив намір придбати послугу і оплатив вартість послуги (акцептував Оферту), з іншої Сторони, у подальшому іменовані разом «Сторони», врегульовують правовідносини на умовах, викладених у цій Оферті.

Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України цей Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції про укладення Договору (акцепт). Даний Договір є публічним договором, що відповідає приписам ст. 633 Цивільного кодексу України, умови Договору встановлюються однаковими для всіх замовників.

Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) цієї Оферти є вчинення дій із замовлення послуги та здійснення платежу у рахунок оплати замовленої послуги.

Прийняти пропозицію укладення Договору може будь-яка особа, яка зацікавлена в отриманні послуги і володіє достатнім обсягом цивільної дієздатності.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Виконавець – суб’єкт господарювання, який здійснює свою підприємницьку діяльність із надання послуг у сфері навчання за напрямками підготовки для фахівців рядового і командного складу морських суден.

Замовник – особа, яка прийняла акцепт цієї Оферти.

Веб-сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, пов’язаної між собою і структурованої у межах адреси Веб-сайту у мережі Internet за посиланням https://tcsavant.com/ створений̆, зокрема, для укладення Договорів про надання послуг Виконавцем, за допомогою ознайомлення Замовника з описом таких послуг на Веб-сайті.

Послуга – навчання за напрямками підготовки для фахівців рядового і командного складу морських суден.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору публічної оферти є правовідносини, які виникають безпосередньо між Виконавцем та Замовником, за якими Виконавець за плату зобов’язується надати Замовникові послуги, а Замовник зобов’язується оплатити такі послуги, прийняти їх, а також дотримуватись інших обов’язків, визначених цією Офертою.

2.2. Обсяг послуг, який надається Замовникові, залежить від обраного ним напрямку підготовки.

3. ПРИЙНЯТТЯ УМОВ (АКЦЕПТ ОФЕРТИ)

3.1. Акцепт Оферти рівносильний укладенню двостороннього Договору в простій письмовій формі.

3.2. Замовник приймає Оферту шляхом вчинення наступних дій:

 • подання відповідної заявки Виконавцеві із зазначенням обраного напрямку підготовки, власних ідентифікаційних даних, а також засобів зв’язку;
 • оплатою вартості послуг за допомогою онлайн платіжних систем, що використовуються Виконавцем.

3.3. Акцепт Оферти означає беззастережне прийняття всіх її умов.

3.4. Акцептом Оферти Замовник підтверджує факт надання йому всієї необхідної та достатньої інформації для виконання умов Договору.

4. ОПЛАТА ПОСЛУГ, УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг встановлюється Виконавцем у залежності від обраного Замовником напрямку підготовки.

4.2. Розрахунок проводиться у національній валюті України – гривні за допомогою онлайн платіжних систем, що використовуються Виконавцем.

4.3. У момент здійснення оплати Замовник самостійно сплачує будь-які додаткові комісії, зокрема, комісію платіжної системи.

4.4. У випадку, якщо послуги за даним Договором не надано Замовнику з вини Виконавця, Замовник має право на повернення сплачених ним коштів протягом одного дня на підставі поданої ним заяви про повернення коштів.

4.5. За бажанням однієї зі Сторін, сторони можуть оформити надання послуг Актом приймання-передачі наданих послуг. Відповідний Акт може бути складено письмово або в електронній формі.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник має право:

 • отримувати послуги в обсязі та на умовах, передбачених даним Договором;
 • отримувати необхідну інформацію від Виконавця.

5.2. Замовник зобов’язаний:

 • у повному обсязі здійснити розрахунок за замовлені послуги;
 • добросовісно виконувати вказівки та рекомендації Виконавця, які стосуються надання послуг.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець має право:

 • отримувати від Замовника своєчасну та в повному обсязі оплату за Договором;
 • в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору або призупинити його виконання за наявності підстав визначених Договором;
 • змінювати в односторонньому порядку умови цього Договору, опублікувавши відповідні зміни на Веб-сайті.

6.2. Виконавець зобов’язаний:

 • надавати Замовнику послуги, відповідно до умов цього Договору.

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. Права інтелектуальної власності на навчальні матеріали, використані у ході надання послуг, належать Виконавцю.

7.2. Надаючи Замовнику право на використання об’єктів права інтелектуальної власності, Виконавець не передає Замовнику будь-яких інших прав на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в інших цілях, ніж визначені Договором.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти і діє до:

 • завершення надання послуг Виконавцем;
 • або розірвання Договору за згодою сторін;
 • або розірвання за ініціативою Виконавця, у випадку та на умовах, що встановлені цим Договором.

8.2. Зобов’язання Замовника з дотримання прав інтелектуальної власності діють безстроково, незалежно від чинності цієї публічної Оферти.

9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1. Замовник надає згоду на збір і обробку його персональних даних з метою безпосереднього отримання послуг за даним Договором.

9.2. Виконавець гарантує, що здійснюватиме всі достатні та розумні заходи для запобігання несанкціонованого доступу до персональної інформації і даних, отриманих від Замовника.

9.3. Згода на зберігання та обробку персональних даних має необмежений термін дії.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, зазначених у Договорі, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та умов даного Договору.

10.2. Сукупна відповідальність Виконавця перед Замовником за будь-яким позовом чи претензією за цим Договором обмежується розміром вартості послуги, наданої за даним Договором.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. До цього Договору застосовуються норми та приписи законодавства України.

11.2. Замовник гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладення і виконання Договору.

11.3. У разі виникнення будь-яких спорів, Сторони повинні вживати заходів позасудового врегулювання шляхом проведення спільних консультацій, направлення досудових вимог, претензій і надання відповідей на такі вимоги, претензії у строк до 10 (десяти) робочих днів з моменту їх отримання.

11.4. Сторони визнають юридичну силу документів, складених в електронній формі, які направляються електронною поштою за вказаними у Договорі реквізитами Виконавця, а також за вказаним у заявці реквізитами Замовника.

11.5. Якщо інше не передбачено цим Договором, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ МОРЯКІВ-АВАНТ”

Місцезнаходження: Україна, 68001, Одеська обл., Одеський р-н,

селище міського типу Олександрівка, вул. Перемоги, будинок 93

Ідентифікаційний код юридичної особи: 32334224

Засоби зв’язку:

Тел.: +38 (048) 701-37-60

E-mail: [email protected]